Niepubliczny Żłobek Domek Biedronek

 • Numer konta: 02 1050 1748 1000 0092 4646 1991

Informacje o placówce

Niepubliczny Żłobek Domek Biedronek to miejsce przyjazne, pełne dobrej energii i wzajemnego zaufania. Opiekę nad grupą 25 dzieci sprawują 4 wykwalifikowane, doświadczone w swojej pracy opiekunki dla dzieci - „ciocie”.

Żłobek czynny jest 5 dni w tygodniu w godzinach od 6³⁰ do 17⁰⁰.

Żłobek Domek Biedronek zdobył w Ogólnopolskim konkursie tytuł „Bezpieczny i Przyjazny Żłobek” zorganizowany przez Studium Prawa Europejskiego.

Rekrutacja

Kryteria i Zasady Rekrutacji Dzieci do Niepublicznego Żłobka Domek Biedronek w Siechnicach na miejsca współfinansowane przez Gminę Siechnice

 1. Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457),
  • Statut Niepublicznego Żłobka Domek Biedronek w Siechnicach,
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.; art.150 ust. 2 pkt 1), tzw. kryteria ustawowe.
 2. Do Niepublicznego Żłobka Domek Biedronek w Siechnicach na miejsca współfinansowane przez Gminę Siechnice przyjmowane są dzieci: 
  • mające ukończone co najmniej 20 tygodni do 3 roku życia w zależności od ilości wolnych miejsc w grupie wiekowej
  • mające miejsce zameldowania na terenie Gminy Siechnice – dzieci, których Rodzice są płatnikami podatku na rzecz Gminy Siechnice
 3. Podstawowa rekrutacja dzieci do Żłobka odbywa się raz w roku.
 4. Na potrzeby rekrutacji zostaje powołana komisja rekrutacyjna w składzie 2 osób.
 5. O przyjęciu dziecka do Żłobka decyduje komisja rekrutacyjna w oparciu o liczbę miejsc organizacyjnych w danej grupie wiekowej. W przypadku, gdy liczba kart zgłoszenia dziecka, przekracza liczbę wolnych miejsc w Żłobku, decyzję o przyjęciu podejmuje komisja rekrutacyjna uwzględniając zasady pierwszeństwa opisane poniżej. W określonych sytuacjach związanych z sytuacją rodzinną i zdrowotną dziecka może być ono przyjęte w pierwszej kolejności. Odnosi się to do dziecka:
  • obojga rodziców pracujących w systemie dziennym
  • matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy
  • z rodziny zastępczej, bądź dziecko objęte nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny
  • rodzica samotnie wychowującego dziecko
  • mającego rodzeństwo w Żłobku

   Dokumenty uprawniające do skorzystania z pierwszeństwa w przyjęciu do Żłobka należy dostarczyć razem z „Kartą zgłoszenia dziecka” w terminie wskazanym w harmonogramie. Pozostałe karty zgłoszenia dziecka umieszczane są na liście rezerwowej dzieci oczekujących na miejsce w Żłobku w naborze uzupełniającym.
   W przypadku istnienia wolnych miejsc w Żłobku zapisy dzieci mogą być dokonywane w ciągu całego roku.
 6. W kolejnych latach uczęszczania dziecka do Żłobka, rodzice potwierdzają wolę dalszego korzystania z usług Żłobka oraz przedkładają podpisaną aktualizującą kartę zgłoszenia dziecka do Żłobka, w terminie do końca kwietnia każdego roku (dotyczy to dzieci kontynuujących pobyt w żłobku do 3 lat). Druk wydaje żłobek.
 7. Rodzice dzieci, zakwalifikowanych – przyjętych do Żłobka mają obowiązek podpisania umowy w Żłobku w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
 8. Niepodpisanie umowy w terminie podanym w harmonogramie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do Żłobka, skreśleniem go z listy przyjętych i przyjęciem kolejnego dziecka, z rezerwowej listy oczekujących na miejsce w Żłobku.
 9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są poprzez email lub telefonicznie Rodzicowi Dziecka przyjętego lub osobiście w Żłobku przy ul.Piastów Śląskich 41A w Siechnicach. Rodzice dzieci niezakwalifikowanych do przyjęcia poinformowani są poprzez email i wpisani na listę dzieci oczekujących na miejsce w Żłobku tzw. lista rezerwowa, wpisuje się w przypadku gdy liczba wniosków przekracza liczbę wolnych miejsc w Żłobku. Przyjęcie dzieci z listy rezerwowej uwarunkowane jest tylko i wyłącznie zwolnieniem się miejsca na skutek rezygnacji pobytu dziecka w żłobku, w ciągu bieżącego roku.
 10. Dokumenty procesu kwalifikacji dzieci do dofinansowania w ramach konkursu

  • dokumenty poświadczające miejsce zamieszkania dziecka na terenie Gminy Siechnice (oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zamieszkaniu wraz z dzieckiem na terenie gminy Siechnice z informacją o miejscu zameldowania)

  • dokumenty poświadczające odprowadzanie przez rodziców/opiekunów prawnych podatku od osób fizycznych na rzecz Gminy Siechnice w I Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu lub podatku rolnego na rzecz Gminy Siechnice (oświadczenie o rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych w powyższym US lub kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu informatycznego administracji podatkowej (UPO)  lub w przypadku rodziców/opiekunów prawnych będących rolnikami oświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu podatku rolnego na rzecz Gminy Siechnice).

UWAGA: W przypadku braku/nie przedstawienia wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone. 

Cennik

Opłata roczna - administracyjna 500.00 zł
Opłata miesięczna (czesne)1, 2 1575.00 zł
Opłata miesięczna (czesne) z dofinansowaniem1, 2 1225.00 zł
Opłata za wyżywienie 20.00 zł / dziennie
Wysokość dofinansowania z Gminy Siechnicena rok 2023/2024 (dla uprawnionych rodziców) 350.00 zł
 1. Czesne może być również obniżone o 400.00 zł z dofinansowania ZUS dla Rodziców uprawnionych. Wszystkie informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Siechnicach, który mieści się przy ul. Kolejowej 4a w Siechnicach.
 2. Czesne w Niepublicznym Żłobku Domek Biedronek w Siechnicach zawiera:
  • opiekę nad dzieckiem w godzinach 6³⁰-17⁰⁰ (nie dłużej niż 10h/dzień)
  • wszystkie zajęcia opiekuńczo dydaktyczne oraz edukacyjne
  • wyposażenie(pościel, śliniaczki, nocniki, leżaki)
  • uroczystości o charakterze rodzinnym, festyny
  • przyjęcia urodzinowe dzieci
  • zajęcia dodatkowe (muzyczne, sensoplastyczne, teatralne, kulinarne, itd.)
Cennik obowiązuje w roku 2023/2024

Dokumenty do pobrania

Ramowy plan dnia

06:30 - 08:00 Przyjmowanie dzieci do żłobka, czas na swobodną zabawę
08:00 - 08:30 Czynności pielęgnacyjne
08:30 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 11:00 Realizacja zadań wychowawczo-edukacyjnych. Pobyt na świeżym powietrzu
11:00 - 11:30 Czynności pielęgnacyjne
11:30 - 12:00 Obiad II danie
12:00 - 14:00 Czytanie bajek, muzykoterapia, drzemka
14:00 - 14:30 Wybudzanie dzieci, czynności pielęgnacyjne
14:30 - 15:00 Zupka, podwieczorek
15:00 - 17:00 Swobodne zabawy, oczekiwanie na przyjście rodziców

Wyprawka do żłobka

 • Zapas pieluch jednorazowych
 • Komplet ubranek na zmianę
 • Dzieci niechodzące samodzielnie – skarpetki antypoślizgowe
 • Dzieci chodzące – obuwie na zmianę na twardej podeszwie, zapinane za rzepy lub zatrzask
 • Smoczek z zawieszką dla dziecka, które jeszcze używa

Wszystkie rzeczy podpisane imieniem i nazwiskiem

Opłata za chusteczki nawilżone i higieniczne (suche) - 15.00 zł / na miesiąc

Zdjęcia