Ważne informacje dla rodziców

 Spotkanie z dyrektorem Przedszkola i Żłobka  Domek Biedronek po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 607 866 888

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece na dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1457)

Statut Niepublicznego Żłobka DOMEK BIEDRONEK.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.; art.150 ust. 2 pkt 1),tzw. kryteria ustawowe

1. Do Niepublicznego Żłobka Domek Biedronek w Siechnicach przyjmowane są dzieci:

mające ukończone co najmniej 20 tygodni do 3 roku życia.

mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Siechnice.

2. Zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym, bądź czasowym.

3. Podstawowa rekrutacja dzieci do Żłobka odbywa się raz w roku w zależności od ilości wolnych miejsc według kolejności zgłoszeń.

4. O przyjęciu dziecka do żłobka decyduje Dyrektor Żłobka w oparciu o liczbę wolnych miejsc .

5. W przypadku, gdy liczba kart zgłoszenia dziecka, przekracza liczbę wolnych miejsc w Żłobku, decyzję o przyjęciu podejmuje Dyrektor, uwzględniając zasady pierwszeństwa określone w Statucie Żłobka. W określonych sytuacjach związanych z sytuacją rodzinną i zdrowotną dziecka może być ono przyjęte w pierwszej kolejności. Odnosi się to do dziecka:

- obojga rodziców pracujących w systemie dziennym

- matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy

- z rodziny zastępczej, bądź dziecko objęte nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

- rodzica samotnie wychowującego dziecko

- mającego rodzeństwo w żłobku.

6. Pozostałe karty zgłoszenia dziecka umieszczane są na liście rezerwowej dzieci oczekujących na miejsce w Żłobku w naborze uzupełniających według kolejności i daty złożonych dokumentów (karta zgłoszenia dziecka).

7. W przypadku istnienia wolnych miejsc w żłobku zapisy dzieci mogą być dokonywane w ciągu całego roku.

6. W kolejnych latach uczęszczania dziecka do Żłobka, rodzice potwierdzają wolę dalszego korzystania z usług Żłobka.

7. Rodzice dzieci, zakwalifikowanych – przyjętych do Żłobka na dany rok mają obowiązek podpisania umowy w Żłobku w terminie wyznaczonym przez Dyrektora żłobka.

8. Niepodpisanie umowy przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka w terminie ustalonym przez Dyrektora żłobka jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do Żłobka, skreśleniem go z listy przyjętych i przyjęciem kolejnego dziecka, z rezerwowej listy oczekujących na miejsce w Żłobku.

9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są telefonicznie rodzicowi dziecka przyjętego. Dzieci niezakwalifikowane wpisane są na listę rezerwową.

 

 

 

 

Przyjęcie dzieci z listy rezerwowej uwarunkowane jest tylko i wyłącznie zwolnieniem się miejsca w żłobku, -na skutek rezygnacji pobytu dziecka w żłobku, w ciągu bieżącego roku.

 

 

 

 

Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Siechnicach, który mieści się przy ul. Kolejowej 4a  55-011 SIECHNICE

          

 

 

Kryteria i Zasady Rekrutacji Dzieci do
                 Niepublicznego Żłobka
​​​DOMEK BIEDRONEK w Siechnicach

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne NIE BIORĄ UDZIAŁU W REKRUTACJI, ale rodzice/prawni opiekunowie składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 w terminie od 01.04.2022 r. do 08.04.2022 r. do godziny 12:00- po upływie tego terminu deklaracje nie będą uwzględniane.

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy wypełnić w Systemie „Nabór” http://nabor.pcss.pl/siechnice i wydrukowaną oraz podpisaną dostarczyć do wychowawcy grupy do której uczęszcza dziecko.

Brak złożonej deklaracji w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu DOMEK BIEDRONEK w Siechnicach w roku szkolnym 2022/2023.

Ważna informacja dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci
               uczęszczających do ​Niepublicznego Przedszkola
                          DOMEK BIEDRONEK w Siechnicach.